Liitu listiga. Juba 10246 liitunut!

  Reisitingimused

  Estlive Travel´i poolt korraldatavate reiside tingimused

  1. Üldine

  1.1.Käesolevates reisitingimustes on Reisikorraldajaks Estlive Travel OÜ ja Reisijaks

  Reisikorraldaja poolt korraldatud reisil osaleja, kes on sõlminud Reisikorraldajaga

  Reisiteenuse lepingu.

  1.2. Käesolevad tingimused on lisa Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud Reisiteenuse lepingule,

  mille alusel Reisikorraldaja kohustub osutama reisiteenuseid ja Reisija on kohustatud

  osutatud reisiteenuste eest maksma tasu.

  1.3. Käesolevad tingimused reguleerivad ainult reisiteenuseid, mis on Reisikorraldaja

  poolt koostatud ja müüdud pakettreisid. Tingimused ei kehti Reisikorraldaja poolt pakutavatele üksikutele reisiteenustele.

  1.4 .Reisija ja Reisikorraldaja vaheline reisiteenuse leping loetakse sõlmituks ja muutub mõlemale poolele

  siduvaks hetkel, kui Reisija on tasunud tellitud reisipaketi eest osaliselt või täielikult (vastavalt lepingu punktis 6.1 kehtestatule) ja Reisijale on esitatud käesolevad tingimused.

  1.5. Reisikorraldajal on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui Reisija pole arvel näidatud

  aegadel reisipaketi eest tasunud. Reisijal on õigus leping lõpetada punktides 8 ja 9 sätestatud

  tingimustel.

  2. Reisikorraldaja vastutus

  2.1. Reisikorraldajana vastutab selle eest, et reisteenus vastab kirjeldusele ja

  Reisijale kirjalikult antud lubadustele.

  2.2.Reisiteenuse hinna sisse kuuluvad teenused, mis on kirjeldatud reisikirjelduses Reisikorraldaja

  koduleheküljel, kirjalikus pakkumuses, reisikinnituses või arvel. Reisiteenuse puudusi hinnatakse

  nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües kirjalikult

  andnud.

  2.3. Reisikorraldaja ei vastuta vääramatu jõu (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms) tagajärjel tekkinud kahjude eest.

  2.4 Reiskorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud Reisija enda tegevus või tegevusetus, samuti Reisija haigestus või muu Reisijaga toimunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest.

  2.5 Reisikorraldaja ei vastuta hotellis ja/või transpordivahendites toimuvate tehniliste rikete eest, samuti hotellipersonali või transpordivahendi juhi süülise käitumisega tekitatud kahjude eest.

  2.6 Reisikorraldaja ei vastuta juhtudel, kus tema vastutus on piiratud rahvusvaheliste konvetsioonidega.

  3. Hind ja hinnamuutused

  3.1. Reisiteenuse hinna sisse kuuluvad reisiteenuse lepingus ja arvel märgitud teenused.

  3.2.Kui kliendil on erisoove, mis ei ole seotud lisamaksuga ja mis sõltuvad allteenuse

  osutajast (kohad lennukis, kõrvuti toad hotellis, kõrgem-madalam korrus hotellis vms.), teeb

  reisikorraldaja kõik, et neid soove täita, ent ei saa seda garanteerida.

  3.3.Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi

  saada.

  3.4.Reisiteenuse hinna sisse ei kuulu reisi sihtkohamaa viisa maksumus ja viisateenuse

  osutamine või vahendamine, reisi sihtkohamaal ekskursioonide korraldamine või

  ekskursiooniteenuse vahendamine, reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine,

  autorenditeenuse vahendamine (juhul kui ei ole kokkulepitud teisitu), Reisija käsutuses olnud majutusettevõtte teenuse pikendamine

  ärasõidupäeval või majutusettevõtte teenuse varasem kasutamine saabumispäeval.

  3.5. Reisikorraldajal on õigus reisiteenuse hinda pärast reisiteenuse lepingu sõlmimist suurendada kui:

  3.5.1. muutuvad Eesti Vabariigi või sihtkohamaa maksud, lõivud ja teenustasud, mis mõjutavad reisi hinda

  3.5.2. muutuvad transpordihinnad või lennujaamamaksud;

  3.5.3. muutuvad reisiteenuste suhtes kohaldatavate valuutade vahetuskursid,

  3.5.4. muutub kütusehind ja lennufirma seetõttu oluliselt tõstab lennuhinda;

  3.6. Reisitasu suurendamisest tuleb reisijale teatada vähemalt 21 päeva enne reisi algust.

  4. Hinnagarantii

  4.1.Reisikorraldaja annab Reisijale hinnagarantii ootamatute hinnalisade eest, mis on märgitud punktis 3.5. Hinnagarantii

  võimalike tulevaste hinnamuutuste suhtes kehtib juhul, kui kogu reisi maksumus on tasutud

  reisiteenuse lepingu sõmimise päeval.

  5. Hinnasoodustused

  5.1.Reisikorraldaja poolt väljakuulutatud soodustused ja viimase hetke hinnad hakkavad

  kehtima väljakuulutamise hetkest ja kehtivad reisi tellimisel. Soodushindadel ei ole

  tagasiulatuvat jõudu.

  5.2. Kehtib üks soodustus korraga.

  5.3. Laste hinnasoodustust antakse vaid koos kahe vanemaga reisivatele lastele.

  5.4. Soodushinnaga reiside puhul kehtib lapsele hinnasoodustus reisikorraldaja kodulehe/

  kataloogi täishinnast.

  6. Reisi eest tasumine

  6.1.Reisiteenuse leping loetakse sõlmituks ja Estlive Travel´i reisitingimused aktsepteerituks, kui

  Reisija on maksnud Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisipaketi hinna või ettemaksu pärast

  reisi tellimist järgnevalt:

  6.1.1.Kui reisi algus kuupäevani on rohkem kui 30 päeva:

  a) tuleb 3 päeva jooksul peale reisi tellimist või arve Reisikorraldaja poolt arve saamist tasuda vähemalt  30% reisiteenuse maksumusest,

  b) 60 päeva enne reisi toimumist peab olema tasutud vähemalt 50% reisiteenuse maksumusest,

  c) reiseteenuse kogumaksumus peab olema tasutud 31 päeva enne reisi algus kuupäeva.

  6.1.2.Kui reisi alguskuupäevani on jäänud 30 või vähem  päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda 12 tunni jooksul peale reisi tellimist või arve esitamist Reisikorraldaja poolt, kusjuures kohtades saadavuse kinnitab Reisikorraldaja peale makse laekumist Reisija poolt.

  6.2.Reisikorraldajal on õigus kampaaniate korras (nt varajase tellija soodustus) müüdavatele soodusreisidele kehtestada erinevad maksetingimused.

  6.3. Juhul kui Reisija ei ole tasunud tähtaegselt punktis 6.1 alapunktides toodud tähtaegadel reisteenuse eest tasumisele kuuluvaid summasid siis on Reisikorraldajal õigus reisiteenuse lepingust taganeda ning jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summad leppetrahvina endale.

  7. Reisi muutmine või tühistamine Reisija poolt

  7.1. Reisijal on õigus ilma mõjuva põhjuseta oma reisiteenuse lepingut tühistada või muuta järgmistel tingimustel:

  7.1.1.Teatades ennetähtaegse lõpetamise soovist  rohkem kui 61 päeva enne reisi alguse kuupäeva, tuleb hüvitada Estlive Travel´i bürookulud 300 EUR täiskasvanu ja 200 EUR kuni 12-aastase lapse kohta;

  7.1.2.Kui reisini on 60- 30 päeva, jääb Reisikorraldajale hüvitisena ettemaks, kuid mitte

  vähem kui 50% reisi maksumusest;

  7.1.3.Reisi tühistamisel hiljem kui 30 päeva enne reisi algust jääb kogu reisitasu 100%  hüvitisena Reisikorraldaja kulude katteks;

  7.1.4.Kui tühistamise hetkel on Reisijale vormistatud reisikindlustus või sihtkohamaa viisa,

  tuleb vastavad kulud hüvitada Reisijal.

  7.2.Reisikorraldajal on õigus kampaaniate korras müüdavatele soodusreisidele kehtestada

  erinevad tühistamise tingimused. Sellisel juhul ei kehti punktis 7.1 kirjeldatud tühistamise

  tingimused.

  7.3. Kui pere- või sõpruskonna reisiteenuse hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab ühes toas või reisib koos ja keegi tellinutest tühistab oma reisi, on Reisikorraldajal õigus võtta

  muutusest tulenevat lisatasu.

  7.4.Reisija nime on võimalik muuta kuni 20 päeva enne reisi algust hüvitades Reisikorraldajale bürookulud 200 EUR täiskasvanu ja 150 EUR kuni 12-aastase lapse kohta. Muudatustest tuleb reisikorraldajat teavitada viivitamatult ja kirjalikult. Kui nimemuutusega kaasnevad Reisikorraldajale otsesed kulud (viisa, kindlustus vms), tuleb need hüvitada. Kui broneeringus muudetakse rohkem kui 1 nimi toa kohta, käsitleb Reisikorraldaja seda tellimuse tühistamisena ja rakendab tavalisi tühistamis tingimusi.

  7.5. Liinilendudel põhinevate reisiteenuste (reisipakettide) muutmis- ja tühistamistingimused sõltuvad iga reisi puhul lennukompanii tingimustest. Väljakirjutatud lennupileti korral ei ole mingi muutus enam võimalik ja hüvitis Reisikorraldajale on 100% lennupileti väärtusest.

  7.6. Kui reis ei ole tühistatud, kuid Reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud

  kohta või ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu, on Reisikorraldajale hüvitiseks 100% reisi täismaksumus.

  7.7 Reisiteenuse lepingu muutmisel muudel juhtudel kohustub Reisija hüvitama Reisikorraldajale kõik muutmisest tulenevad kulud, mille summad ja tasumise tähtajad teatab Reisikorraldaja Reisijale 5 tööpäeva jooksul, arvates vastasisulise teate saamisest.

  7.8.. Reisijale tagastamisele kuuluv osa reisitasust kantakse Reisija poolt avaldatud

  pangakontole hiljemalt 15 tööpäeva jooksul peale broneeringu tühistamise kirjaliku avalduse

  saamist Reisikorraldaja poolt.

  7.9. Võimalikest reisitõrgetest tulenevate kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskidlustuse.

  8. Reisija kohustused ja vastutus

  8.1.Reisija on kohustatud tutvuma Estlive Travel’i reisiteenuste tingimustega ja reisi tutvustavate materjalidega, mida on võimalik leida interneti aadressilt estlive.ee

  8.2.Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel koheselt kontrollima nende vastavust tellimusele ja teatama viivitamatult võimalikest erinevustest Reisikorraldajale.

  8.3.Reisija ei tohi oma käitumisega häirida reisil teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud

  Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse

  tagasi saamisele.

  8.4.Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja

  reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude

  ettekirjutusi nii lähte- transiit kui ka sihtriigis.

  8.5.Kui Reisija ei pääse lennule või kõrvaldatakse sellelt Reisijast tuleneval põhjusel (alkoholijoove, haigus, õnnetus vms), tuleb tal tasuda sellega seotud lisakulud. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu.

  8.6. Reisija vastutus:

  8.6.1.Reisija vastutab selle eest, kas ta jõuab reisile või mitte. Reisija on lennureiside puhul

  kohustatud ilmuma õigeaegselt lennule registreerimisele, mis on minimaalselt 2 tundi enne lennu väljumist.

  8.6.2.Reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus

  põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele;

  8.6.3. Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida

  oma passi jt. isikut tõendavate dokumentide vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära kehtivuse

  kaotanud dokumentide tõttu, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid trahvimäärasid;

  8.6.4.Väljaspool Euroopa Liidu piire ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Reisija

  on kohustatud reisile kaasa võtma passi;

  8.6.5.Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole sihtkohamaal persona non grata. Kui Reisija ei

  pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, kannab Reisija kõik oma koju tagasi tulekuga seotud

  kulutused. Reisiraha tagastamisele ei kuulu.

  9. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi

  9.1.Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja

  kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või

  teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom

  sellest oluliselt ei muutu.

  9.2.Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni

  läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või

  muud Reisikorraldajast mitteolenevad tegurid. Reisikorraldajal on kohapeal õigus teha

  muudatusi ka iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja temast

  mitteolenevatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu

  (sh. ekskursioonile ei ole kogunenud nõutav arv osavõtjaid ja mille reisikorraldaja on

  reisijatele teavitanud).

  9.3. Muutustest tuleb Reisijatele teatada koheselt.

  10. Reisi ära jätmine Reisikorraldaja algatusel

  10.1.Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, juhul kui:

  10.1.1.Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid, see tähendab, et reisi sihtkohta toimuva lennu broneeritud kohtade arvust on täidetud vähem kui 50%.

  10.1.2.Shtkohamaal või selle lähedal (naaberriikides) toimuva tõttu ei ole garanteeritud reisijate julgeolek;

  10.1.3.Lennukompanii jätab ootamatult oma lennud ära ja neid ei ole mõistlik asendada.

  10.2.Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.

  10.3.Reisija soovi korral pakutakse talle asemele sama hinnatasemega reis. Kui asendusreis

  on algsest odavam, tagastatakse hinnavahe.

  10.4. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

  Reisijal ei ole õigust muudele hüvitistele.

  10.5.Force majeur’i olukorras (sõjad, rahutused, reisijate julgeolek, streigid, loodusõnnetused jms) sõltub Reisijale raha tagastamine Reisikorraldaja poolt tehtud kulutustest. Reisikorraldaja on kohustatud tagastama reisijale reisiteenuste eest makstud summad, milledest on maha arvatud hüvitis reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamise eest tehtud kulutuste (bürookulud) eest summas 95 eurot reisija kohta ning Reisikorraldaja poolt vahetult reisijaga kantud kulud (viisa, hotelli ja lennupileti vm transpordi või teenuse ettemaks).

  Reisikorraldaja teeb kõik endast oleneva, et Reisija võimalikult suure osa oma rahast tagasi

  saaks.

  10.6.Reisikorraldajal on õigus Reisiteenuste leping lõpetada, kui Reisija või Vahendaja ei

  ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

  11. Puudused reisikorralduses

  11.1.Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis ei vasta teenuste ja/või muu korralduse

  poolest sellele, milles on eelnevalt kirjalikult kokkulepitud.

  11.2.Reisikorraldus puuduseks ei saa pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi,

  mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada sh kultuurilist eripära.

  11.3. Reisikorraldaja veaks ei saa pidada:

  11.3.1.Lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile

  allumatutest asjaoludest.

  11.3.2.Lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutumist või kohtade

  ülebroneerimist, sest vastavalt Europarlamendi ja Nõukogu määrusele nr. 261/2004 vastutab

  selle eest lennufirma, kes on kohustatud tasuma Reisijale kompensatsiooni. Kui vedajaks on

  lennufirma, mis ei ole registreeritud Euroopa Liidu territooriumil, ei saa puuduseks lugeda

  lennu ajakava ja/või marsruudi ootamatut muutmist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või

  varasem /hilisem saabumine sihtkohta) ning kohtade ülebroneerimist, kui muutus on tingitud

  Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi või kui ajakava muutuse

  põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse koormatus, ilmastik, lennuki

  tehniline rike või muu sarnane põhjus, on lubatud muutuse pikkus kahekordne ehk kuni 16

  tundi. Sellisel juhul sõltub vedaja vastutus ja kompensatsiooni maksmine vedaja sisekorra

  eeskirjadest.

  11.3.3.Hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui põhjuseks on hotellide

  poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine või muu vääramatu jõuna käsitletav asjaolu.

  Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse hotelliga.

  11.3.4 Reisija poolt väljavalitud hotelli ja selles pakutavate teenuste mittevastavust Reisija ootustele. Nimetatud põhjustel hotelli vahetamisega seotud lisakulud kannab Reisija.

  11.3.5.Reisikorraldaja puuduseks ei saa pidada seda kui Reisija ei pääse lennule oma süü

  tõttu.

  12. Reisikorraldaja vastutuse piirid

  12.1.Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sealhulgas,

  kuid mitte ainult: loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).

  12.2.Reisikorraldaja ei vastuta edasimüüja poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni

  eest.

  12.3.Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja

  hooletusest.

  12.4.Reisikorraldaja ei vastuta oma lepingupartneri, kelle käest ostetakse reisipaketis

  sisalduvaid reisiteenuseid, selliste majandustegevusalaste otsuste eest, mis võivad põhjustada

  Reisijatele ebamugavusi.

  12.5.Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate

  keskmisele.

  12.6.Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise

  korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma või saab vigastada pagas, vastutab tegelik

  vedaja.

  12.8.Reisikorraldaja vastutus ei ole mitte ühelgi juhul suurem kui reisiteenuse maksumus.

  13. Puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine

  13.1.Esinevast puudusest või veast reisikorralduses on Reisija kohustatud Reisikorraldaja

  esindajaid sihtkohas viivitamatult teavitama. Teavitamine peab toimuma viisil (lihtkirjalik või

  muu taasesitamist võimaldav vorm), mis võimaldab hiljem tuvastada vea asjaolud. Juhul, kui

  heastamine on vastavalt asjaoludele mõistlik ja heastamisega ei põhjustata kahjustatud

  lepingupoolele põhjendamatuid ebamugavusi ega kulutusi ja kahjustatud lepingupoolel ei ole

  õigustatud huvi heastamisest keelduda, kui Reisija ei teavita Reisikorraldajat või tema

  esindajat heastatavast veast viivitamatult, ei saa reisija hiljem võimalike kahjunõuete esitamisel hilisemalt nendele tugineda.

  13.2.Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea võimalikult kiiresti parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks, ei ole vastavalt asjaoludele mõistlik või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.

  13.3.Kui kohapeal lahenduse leidmine on osutunud võimatuks, tuleb Reisijal juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui viis päeva peale reisi lõppemist.

  13.4.Reisikorraldajale esitatud pöördumine peab olema vormistatud kirjalikult. Kui Reisija

  soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal

  kaebusele lisada tõendid saamata jäänud teenuste või lisakulutuste kohta. Tõendi saamata

  jäänud teenuste kohta võib välja kirjutada Estlive Travel ‘i esindaja sihtkohas.

  13.5.Kui viga parandatakse reisi ajal ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust

  nõuda teiskordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.

  13.6.Punktis 13.3 kirjeldatud pöördumisele vastab reisikorraldaja nii ruttu kui võimalik, kuid

  hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

  14. Erimeelsuste lahendamised:

  14.1 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada

  läbirääkimiste teel Reisija ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata püüavad

  pooled lahendada vaidluse Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka

  sel teel, siis kohtumenetluse korras algusega Harju Maakohtus.


  chakra1 finair1 kidytour insta1 nova1 salva1 tallink1 nova tez1tez1anex